Luonnonsuojelu ja tuulivoima

Suomen luonnonsuojeluliitto (SLL), Birdlife ja WWF ovat laatineet tuulivoimaan liittyviä ohjeistuksia ja suosituksia [SLL].

Dokumentissa Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen tuulivoimahankkeissa (SLL) on monia hyviä kirjauksia joista poimintana:
  • "Yva-lain mukainen arviointi tulee tehdä vähintään viisi (5) tuulivoimalaa tai 15 MW käsittävissä hankkeissa sekä lähekkäisissä hankkeissa tai hankelaajennuksissa, jotka yhdessä ylittävät tämän rajan. Jo yvassa olleiden hankkeiden vähäinen laajennus ei johda uuteen yvaan"
Tämä on todella hyvä kirjaus. Valitettavasti tätä kirjausta ei noudateta Suomessa. Esimerkkinä vaikkapa 150 tuulivoimalan (~ 500 MW teho) kokonaisuus, jota ei ELY-keskuksen mielestä tarvitse arvioida YVA menettelyn kautta (Tripodien aika: Tyly päätös Elystä).

Muutoin sisällöllisesti dokumentti Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen tuulivoimahankkeissa suosittaa lähinnä suojeltavaksi sen, mikä jo muutenkin on lakisääteisesti suojeltua tai on valtakunnallisesti arvokasta. Valtakunnallisesti arvokkaaseen onkin koira haudattuna. Käytännössä se tarkoittaa, että mitään ei oikeastaan täydy suojella missään. Lähes sataprosenttisesti Suomessa kasvaa vain talousmetsiä. Ihmisten elinympäristöillä ja paikallisilla  lajistoilla ei ole arvoa näillä kriteereillä.

Luonnonsuojelujärjestöjen suositukset eivät ole kaikilta osin kovin tiukkoja myöskään yksittäisten lajien osalta. Esimerkiksi merikotkan osalta Suomen WWF suosittaa vain kahden kilometrin suojaetäisyyttä, vaikka tuoreen norjalaisen väitöskirjan mukaan tuulivoimalat tappavat merikotkia viiden kilometrin etäisyydellä voimaloista. Vuoden sisään tuulivoimalat ovat tappaneet Suomessa useampia merikotkia ja tuulivoimahankkeiden tieltä on kaadettu myös tunnettu merikotkan pesäpuu (Sysmän tuulivoima: Merikotkista tutkimustietoa).

Muita linkkejä luonnonsuojeluun ja tuulivoimaan liittyen (SLL), (Lausunto Pohjois-Pohjanmaan YVA-ohjelmista), "Tällaisia mokia tuulivoiman hyvä maine ei kestä. Kunnon selvitykset ja kansalaisten kuuleminen ovat tuulivoimakin etu", Tapani Veistola sanoo. (SLL 18.12.2013), (WWF WWF: Porin Jakkuvärkin tuulivoimakaava hylättävä merikotkan pesäpuun kaadon takia).

Kommentit